Privacyverklaring CareMatch Applicatie BV

Via de recruitmentsite CareMatch Vacature worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. CareMatch Applicatie BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2015.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • uw (profiel-) foto
 • Geboortedatum

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens;
 • Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

CareMatch Applicatie BV
De Berken 2d
7491 HJ, Delden
085 – 049 36 00
info@carematchapplicatie.nl

Algemene Voorwaarden CareMatch Applicatie BV

Algemeen

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden eerst indien deze in onderling overleg en uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van contractspartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien enige bepaling van onze voorwaarden in strijd mocht zijn met huidig of komend recht, dan treedt voor die bepaling in de plaats de naar strekking en bedoeling meest nagelegen wel toegestane bepaling dan wel hetgeen op dat punt op dat moment in de branche als redelijk en billijk wordt geoordeeld.
 3. Deze voorwaarden zijn geschreven met als uitgangspunt het samenbrengen van vraag naar en aanbod van zorgverleners, alles in de meest ruime zin van het woord.
 4. Onder zorgverleners wordt onder meer verstaan zorgverleners die zich bezig houden met het verlenen van huishoudelijke hulp, verzorging en –verpleging.

Precontractuele fase

 1. Al onze offertes en aanbiedingen worden gedaan, en besprekingen en/of onderhandelingen vinden plaats onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de contractpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens voor zover in de offerte anders is aangegeven. Hetzelfde geldt voor alle bij onze offerte verstrekte gegevens. Hoewel alle bij onze offerte verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven, zijn deze opgaven slechts bindend voor zover dat uitdrukkelijk is aangegeven.
 3. Alle offertes en aanbiedingen worden uitgebracht op basis van de door contractspartij verstrekte informatie. Voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze informatie kan CareMatch Applicatie BV nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden.

De Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en zodra CareMatch Applicatie BV de opdracht schriftelijk bevestigd heeft.
 2. Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen kunnen slechts bindend worden overeengekomen indien zulks schriftelijk geschiedt.
 3. Bij elke overeenkomst geldt dat deze zijdens CareMatch Applicatie BV wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat contractspartij – zulks uitsluitend ter beoordeling van CareMatch Applicatie BV – verplichtingen uit de overeenkomst. Voor het geval CareMatch tot het oordeel mocht komen dat een contractspartij niet kredietwaardig is, wordt contractspartij in de gelegenheid gesteld om middels verificatoire bescheiden de kredietwaardigheid aan te tonen. Het oordeel terzake blijft voorbehouden aan CareMatch Applicatie BV.
 4. CareMatch Applicatie BV is te allen tijde gerechtigd om van contractspartij zekerheid te eisen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen alvorens CareMatch Applicatie BV haar verplichtingen op grond van de overeenkomst (verder) nakomt.
 5. CareMatch Applicatie BV heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met inachtneming van een maand opzegtermijn te beëindigen. Deze opzegging zal schriftelijk en gemotiveerd geschieden.

Tarieven

 1. Alle gehanteerde prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief B.T.W. en andere heffingen of belastingen en worden vermeld in Euro’s.
 2. Voor een overeengekomen tarief geldt dat dit tarief zo nauwkeurig mogelijk is bepaald en is gebaseerd op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende tarieven.
 3. CareMatch Applicatie BV is te allen tijde bevoegd om de overeengekomen tarieven eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van tarieven worden schriftelijk medegedeeld en treden, behoudens schriftelijk bezwaar van contractspartij binnen 7 dagen na verzending van de mededeling, 7 dagen na de mededeling in werking.
 4. Indien contractspartij tijdig en op de voorgeschreven wijze bezwaar maakt tegen de voorgestelde tariefwijziging, treden partijen terstond met elkaar in overleg. Voor het geval partijen niet binnen een redelijke termijn overeenstemming bereiken, eindigt de tussen partijen gesloten overeenkomst per de eerste van de maand volgend op de maand waarin partijen overleg hebben gevoerd.
 5. Contractspartij is te allen tijde gebonden aan een tariefwijziging ten gevolge van veranderende wet- en/of regelgeving.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. CareMatch Applicatie BV voert de aan haar gegeven opdracht uit zoals van een goed opdrachtnemer verwacht mag worden.
 2. CareMatch Applicatie BV zal zich maximaal inspannen om het met contractspartij overeengekomen resultaat te bereiken. Dit resultaat kan evenwel geenszins gegarandeerd worden.
 3. CareMatch Applicatie BV is vrij in de wijze van uitvoering van de haar gegeven opdracht. CareMatch Applicatie BV ziet er bij de uitvoering van de opdracht op toe dat de voorgestelde zorgverleners beschikken over de opleiding, bevoegdheden en kundigheid die van hen verwacht wordt bij de uitvoering van hun zorgtaak.
 4. Zorgvrager en zorginstelling dienen te zorgen en in te staan voor behoorlijke en veilige werkomstandigheden, waarbij als criteria gelden de normen volgend uit de toepasselijke wet- en regelgeving.

Termijnen

 1. Overeengekomen voor CareMatch Applicatie BV geldende termijnen zijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen geen fatale termijnen.
 2. CareMatch Applicatie BV streeft ernaar binnen de overeengekomen termijn te leveren, doch kan niet garanderen dat daadwerkelijk binnen die termijn kan worden geleverd. CareMatch Applicatie BV verplicht zich contractspartij tijdig te berichten indien het vermoeden bestaat dat een overeengekomen termijn niet gehaald wordt.
 3. Indien de termijnoverschrijding het gevolg is van overmacht, is CareMatch Applicatie BV bevoegd de prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie.

Overmacht

 1. Indien er sprake is van een overmachtsituatie kan CareMatch Applicatie BV nimmer gehouden worden tot het betalen van enige schadevergoeding.
 2. Er is sprake van overmacht in geval de situatie niet is te wijten aan schuld van CareMatch Applicatie BV, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van CareMatch Applicatie BV komt.
 3. CareMatch Applicatie BV verbindt zich contractspartij zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, indien zich naar haar oordeel een overmachtsituatie voordoet of zal voordoen. Partijen treden alsdan in overleg over de termijn waarbinnen CareMatch Applicatie BV alsnog zal (trachten te) presteren.
 4. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, geldt het bepaalde in artikel VI lid 3.
 5. Indien de overmachtsituatie van blijvende aard is, dan eindigt de gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang. Geen der partijen heeft in dat geval de bevoegdheid van de andere partij enige schadevergoeding te eisen.

Betaling

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel VI lid 1 zijn de in dit artikel opgenomen termijnen fatale termijnen.
 2. Facturen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enige korting of schuldvergelijking – behoudens voor geval er sprake is van een door CareMatch Applicatie BV schriftelijk erkende opeisbare vordering zijdens contractspartij – en op de wijze, zoals op de factuur aangegeven. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en geldt derhalve als dag van betaling.
 3. Enige ontvangen betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de oudste factuur en de lopende rente.
 4. Indien betaling niet binnen de hiervoor opgenomen termijn plaatsvindt, is de contractpartij vanaf de vervaldatum van de factuur/facturen rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, of indien van toepassing de wettelijke handelsrente, plus 2 %.
 5. Indien CareMatch Applicatie BV incassomaatregelen dient te nemen ter incassering van openstaande facturen, is contractspartij de buitengerechtelijke kosten en (voorzover deze daarin niet zijn begrepen) de kosten die zijn veroorzaakt door de noodzakelijke inschakeling van derden verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg met een minimum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de vervallen vertragingsrente.
 6. Reclames naar aanleiding van een verzonden factuur dienen binnen 8 dagen na verzending van de factuur door CareMatch Applicatie BV te zijn ontvangen. Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd te geschieden. Indien niet binnen de genoemde termijn een reclame wordt ontvangen, wordt de factuur geacht door contractspartij te zijn aanvaard en als juist te zijn erkend.
 7. In geval:
  1. contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, toegelaten wordt tot de WSNP en/of;
  2. beslag gelegd wordt op (een deel van) de goederen van contractspartij en/of;
  3. contractspartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld en/of;
  4. contractspartij een op grond van deze overeenkomst of de toepasselijke  wet- en/of regelgeving op hem/haar rustende verplichting niet nakomt na daartoe desnodig schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en/of;
  5. contractspartij haar onderneming of een belangrijk deel daarvan staakt of overdraagt en/of;
  6. zijn alle verplichtingen direct opeisbaar en heeft CareMatch de bevoegdheid alle lopende overeenkomsten met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. CareMatch Applicatie BV is in die gevallen met onmiddellijke ingang ontslagen van haar verplichtingen jegens contractspartij.

Aansprakelijkheid

 1. CareMatch sluit elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de door haar voorgestelde zorgverleners uit.
 2. CareMatch aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door contractspartij geleden schade en gemaakte kosten voor zover deze schade en kosten redelijkerwijs aan CareMatch kunnen worden toegerekend en voorzover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van de door CareMatch Applicatie BV geleverde prestatie, blijkende uit de in een jaar verzonden facturen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen partijen voortvloeien kunnen, behoudens regels van dwingend recht, uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van CareMatch Applicatie BV voorgelegd worden.

Wijziging algemene voorwaarden

CareMatch Applicatie BV is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan welke wijziging contractspartij, na mededeling daarvan, gebonden is.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en verbeteren. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten